Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само, ако пребивават на законно основание на територията на страната:

Работници от Молдова, Узбекистан, Индия, Непал и Виетнам

  • Сезонни работници - сезонни работници от държави извън Европейския съюз могат да се наемат до 90 дни по облекчена процедура в хотелиерството, ресторантьорството и земеделието.
  • Сезонни работници - сезонни работници от държави извън Европейския съюз могат да се наемат от 3 до 9 месеца в хотелиерството, ресторантьорството и земеделието.
  • Временни работници за срок до 3 години – с подписване на спогодбата между Република България и Република Молдова и обнародватено й в Държавен вестник на 05 октомври 2018 година, молдовски граждани могат да бъдат трудоустроени в България за срок до 3 години във всички сектори.
  • Временни работници за срок до 3 години- издава се Единно разрешение зa пребиваване и работа /ЕРПР/ за срок до три години във всички сектори.

Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/ се издава от Министерството на вътрешните работи /МВР/ В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда.

ЕРПР се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател. Заявлението с приложените документи се подава в дирекция "Миграция от работодателя или упълномощено от него лице.